Print Page | Contact Us | Sign In | Join now
Kathleen Cooks Fund
Group HomeGroup HomeGroup PagesDirectory & Features Join Group
Kathleen Cooks FundCronfa Kathleen Cooks

Kathleen Cooks Fund

 

Roedd Kathleen Cooks yn llyfrgellydd Llandudno rhwng 1947 a 1973, a gadawodd swm o arian yn ei hewyllys er budd llyfrgelloedd a llyfrgellwyr yng Nghymru, ac mae'r llog ar y gymynrodd ar gael yn flynyddol i gefnogi prosiectau a datblygiadau. Gall aelodau CILIP Cymru Wales wneud cais i'r gronfa.

Gwneud cais am gyllid

Gall Cronfa Kathleen Cooks ddyfarnu arian ar gyfer cynigion sy'n bodloni o leiaf un o'r meini prawf canlynol:

 • Arwain at wasanaeth newydd neu well i ddefnyddwyr gwasanaethau llyfrgell a gwybodaeth yng Nghymru.
 • Ychwanegu at wybodaeth mewn llyfrgelloedd a gwasanaethau gwybodaeth Cymru.
 • Gwella gwybodaeth broffesiynol ymhlith aelodau CILIP Cymru Wales. 
 • Cynorthwyo i gynhyrchu neu brynu eitemau penodol neu gasgliadau o werth parhaol i Gymru.

Gweinyddir y gronfa gan bwyllgor rheoli sy'n cynnwys Swyddogion CILIP Cymru Wales ynghyd â dau aelod etholedig sy'n cynrychioli llyfrgelloedd cyhoeddus ac academaidd/arbennig yng Nghymru.

 • Dyfernir cyllid yn ôl disgresiwn y pwyllgor rheoli a bydd dyfarniadau yn adlewyrchu ansawdd y cynnig a'r arian sydd ar gael yn y gronfa. Fel arfer mae dyfarniadau cyllid rhwng £500 - £1000, ond weithiau byddant yn fwy na hynny.
 • Gall awdurdodau llyfrgelloedd Cymru, canghennau a grwpiau o CILIP Cymru Wales, neu aelodau unigol CILIP Cymru Wales gyflwyno cynigion am gyllid. Gellir eu cyflwyno ar unrhyw adeg o'r flwyddyn. 
 • Dylai cynigion gynnwys disgrifiad byr o'r gwaith sydd i'w wneud, faint o gefnogaeth ariannol a geisir, a'r defnydd a wneir o unrhyw arian. Ni ddylai ceisiadau fod yn fwy na 1000 o eiriau a gellir eu cyflwyno ar bapur neu'n electronig gan ddefnyddio'r ffurflen a ddarperir.

Dylid anfon cynigion at: Wales@cilip.org.uk

Rhaid i'ch cais fodloni a darparu tystiolaeth o gyflawni o leiaf un o feini prawf Cronfa Kathleen Cooks

Kathleen Cooks was librarian of Llandudno from 1947 to 1973 who bequeathed a sum of money for the benefit of libraries and librarians in Wales, and the interest on the bequest is available annually to support projects and developments. Members of CILIP Cymru Wales can apply to the fund.

Applying for funding

The Kathleen Cooks Fund can award money for proposals which meet at least one of the following criteria:

 • Result in a new or improved service to users of library and information services in Wales.
 • Add to knowledge in Welsh libraries and information services.
 • Improve professional knowledge among members of CILIP Wales.
 • Assist in the production or purchase of specific items or collections of permanent value to Wales.

The fund is administered by a management committee consisting of the Officers of CILIP Cymru Wales together with two elected members who represent public and academic/special libraries in Wales.

 • Awards are made at the discretion of the management committee and will reflect the quality of the proposal and the money available in the fund. Awards are typically in the region of £500 - £1000, but may on occasion be greater.
 • Proposals may be submitted by Welsh library authorities, by branches and groups of CILIP Cymru/Wales, or by individual members of CILIP Wales. They may be submitted at any time of year.
 • Proposals should consist of a brief description of the work to be undertaken, the amount of financial support sought, and the use to which any money awarded will be put. They should not exceed 1000 words and may be submitted on paper or electronically using the form provided.

Proposals should be sent to: Wales@cilip.org.uk

Your application must meet and evidence at least one of the criteria of the Kathleen Cooks Fund.

 

 

Cronfa Kathleen Cooks / Kathleen Cooks Fund

Item Name Posted By Date Posted
Kathleen Cooks Fund Application Form DOCX (597.29 KB) Administration 24/10/2017
Contact us