Print Page | Contact Us | Sign In | Join now
CILIP Cymru Wales statement: Annual CIFPA statistics on public library services in Wales
Group HomeGroup HomeGroup PagesDirectory & Features Join Group
  CILIP Cymru Wales statement: Annual CIFPA statistics on public library services in Wales
Group home Advocacy

The following statement has been shared with the BBC in response to the BBC article and news feature 'Cuts to Welsh Libraries see paid staff fall by 20%' on the 21st February 2018. 

CILIP Cymru Wales is the Welsh representative of CILIP, the UK library and information association. Under the terms of our Royal Charter, we are mandated to “ensure the adequate provision of library and information services” including where appropriate scrutinising policy and legislation relating to public libraries. 

We are extremely disappointed to note a 20% reduction in paid professional staffing in public libraries in Wales, reported by CIFPA and covered in the BBC article ‘Cuts to Welsh libraries see paid staff fall by 20%’ and call on the Welsh Government and the UK Secretary of State for Digital, Culture, Media and Sport (DCMS) to take urgent action to reverse this trend.

Public libraries and their professional staff are at the frontline in delivering the Welsh Government’s ambition to support everyone in Wales to live “healthy, prosperous and rewarding lives”.

The reduction in frontline staff means less capacity to help Welsh library users get online, find information, apply for jobs or access Government services safely and securely. It means less outreach work with local Primary Schools to encourage participation in activities like the Summer Reading Challenge which improve literacy and confidence for young people. It means fewer services like reading groups, housebound or mobile services which support social care, combat social isolation, improve mental health and wellbeing and prevent loneliness.  It means less expertise to develop collections and reading materials in Welsh and English, undermining support for bi-lingualism. It means fewer parents being supported to read to their children in Welsh. It means fewer real opportunities for community engagement.

If the Welsh Local Government Association truly wants to raise the aspirations and attainment of everyone, they must recognise that it is first and foremost professional librarians and trained staff that make a quality innovative library service – not the books, the buildings or the computers. Looking ahead to the challenges and opportunities for Wales, we must stop papering over the gaps and genuinely invest in professionally-run libraries to create the literate, bi-lingual workforce of the future.

CILIP Cymru Wales is committed to engaging with the Welsh Government to advocate for all library and information professionals and their value to communities and the economy of Wales. For more information on how to get involved, contact Kathryn Parry, Development Manager for Wales at Kathryn.parry.wales@cilip.org.uk

Datganiad CILIP Cymru Wales: Ystadegau blynyddol CIFPA ar wasanaethau llyfrgell cyhoeddus yng Nghymru

CILIP Cymru Wales yw cynrychiolydd CILIP, cymdeithas llyfrgelloedd a gwybodaeth y Deyrnas Unedig, yng Nghymru. dan delerau ein Siarter Frenhinol, mae'n ofynnol i ni “sicrhau darpariaeth ddigonol o wasanaethau llyfrgell a gwybodaeth” gan gynnwys, lle bo hynny'n briodol, craffu ar bolisi a deddfwriaeth sy'n ymwneud â llyfrgelloedd cyhoeddus.

Rydym yn hynod o siomedig i nodi’r gostyngiad o 20% mewn staffio proffesiynol cyflogedig mewn llyfrgelloedd cyhoeddus yng Nghymru, a adroddwyd gan CIFPA ac y cyfeiriwyd ato yn eitem newyddion y BBC ‘Staff cyflogedig llyfrgelloedd wedi gostwng 20%’ (http://www.bbc.co.uk/cymrufyw/43139475) ac rydym yn galw ar Lywodraeth Cymru ac Ysgrifennydd Gwladol y DU dros Ddiwylliant, Digidol, y Cyfryngau a Chwaraeon (DCMS) i gymryd camau brys i wrthdroi'r duedd yma.

Mae llyfrgelloedd cyhoeddus a'u staff proffesiynol ar y rheng flaen wrth gyflawni uchelgais Llywodraeth Cymru i gefnogi pawb yng Nghymru i fyw "bywydau iach, ffyniannus a gwrth chweil".

Mae'r gostyngiad mewn staff rheng flaen yn golygu llai o allu i helpu defnyddwyr llyfrgelloedd Cymru i fynd ar-lein, dod o hyd i wybodaeth, gwneud ceisiadau am swyddi neu gael mynediad diogel at wasanaethau Llywodraeth. Mae'n golygu llai o waith yn y gymuned gydag Ysgolion Cynradd lleol i annog plant i gymryd rhan mewn gweithgareddau fel Her Darllen yr Haf sy'n gwella llythrennedd a hyder pobl ifanc. Mae'n golygu llai o wasanaethau fel grwpiau darllen, gwasanaethau i bobl sy’n gaeth i’w tai neu wasanaethau symudol sy'n cefnogi gofal cymdeithasol, ymladd ynysu cymdeithasol, gwella iechyd meddwl a lles ac atal unigrwydd. Mae'n golygu llai o arbenigedd i ddatblygu casgliadau a deunyddiau darllen yn y Gymraeg a'r Saesneg, gan danseilio cefnogaeth i ddwyieithrwydd. Mae'n golygu bod llai o rieni yn cael eu cefnogi i ddarllen i’w plant yn Gymraeg. Mae'n golygu llai o gyfleoedd gwirioneddol ar gyfer ymgysylltu â'r gymuned.

Os yw Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru yn wirioneddol awyddus i godi dyheadau a chyrhaeddiad pawb, rhaid iddynt gydnabod mai llyfrgellwyr proffesiynol a staff hyfforddedig yn y lle cyntaf sy'n gwneud gwasanaeth llyfrgell arloesol o ansawdd uchel - nid y llyfrau, yr adeiladau na'r cyfrifiaduron. Wrth edrych ymlaen at yr heriau a'r cyfleoedd i Gymru, mae'n rhaid i ni roi'r gorau i geisio cuddio’r bylchau a sicrhau buddsoddiad gwirioneddol mewn llyfrgelloedd sy'n cael eu rhedeg yn broffesiynol i greu gweithlu llythrennog, dwyieithog y dyfodol.

Mae CILIP Cymru wedi ymrwymo i ymgysylltu â Llywodraeth Cymru er mwyn eirioli ar ran yr holl weithwyr llyfrgell a gwybodaeth proffesiynol a'u gwerth i gymunedau ac economi Cymru. Am fwy o wybodaeth ynglŷn â sut i gymryd rhan, cysylltwch â Kathryn Parry, Rheolwr Datblygu Cymru yn Aberystwyth Kathryn.parry.wales@cilip.org.uk

Contact us