Print Page | Contact Us | Sign In | Join now
Call for papers - 2020
Group HomeGroup HomeGroup PagesDirectory & Features Join Group

English Cymraeg

English

CLOSED

 

CILIP Cymru Wales Library and Information Conference 2020


A Celebration of Wales in the World


Bangor University, 14 and 15 May 2020


The Call for Papers and Participation has now closed!


The deadline for submitting a proposal is 14th February 2020. Guidance and conference topics are outlined below. We welcome papers and participation in Welsh and English, and those wishing to present remotely.


Audience:This cross-sector conference attracts upwards of 200 delegates from across the library, information and knowledge profession in Wales and beyond. Help us celebrate the confidence and achievements of Wales, our people, our projects and our services in the World - to meet, to learn, to debate and to be inspired. This conference offers two full days of keynote presentations, poster/film presentations, smaller participative workshops and magnificent opportunities to get to know new people.


Topics: We would like to hear from individuals, teams, institutions and organisations with an idea for either a presentation, poster/film or workshop on the following topics:


• The impact of Wales and our people beyond our borders;
• Wales and Welsh “firsts” and innovation - how we stand out and make a difference;
• Community, third-sector and international participation, co-production, diversity and remarkable collaborations;
• Political advocacy – local, cross-sector, social, national and international;
• Digital interaction in the context of global Wales.

Applications: Please email a short abstract of your idea to the CILIP Cymru Wales Secretary secretary.wales@cilip.org.uk and use “2020 Call for papers” in the subject bar. Deadline 14th February 2020, 22:00PM UK time. Applications after this date will not be accepted.


Applications Guide:

• Format of participation: Long or short presentation, poster, film or participative workshop;
• Name(s) and Professional Affiliations(s): Name of presenter and affiliation;
• Title of Activity: A brief title for your proposed activity;
• Abstract: Maximum 300 words to outline your activity.


Selection Criteria:

CILIP Cymru Wales will select successful abstracts based on the following criteria:

• Relevance to this Call for Papers and Participation;
• Levels of originality and innovation;
• Impact on wider library, information and knowledge communities.

Participation Formats:

Type: Workshop
Length: 1 hour including time for questions
Audience: 15 to 35
Additional Notes: When submitting your abstract, we ask you to include a summary of the intended learning outcomes and a workshop plan outlining activities and section timings.

Type: Short Presentation
Length: 20 minutes plus time for questions
Audience: 20 to 40

Type: Long Presentation
Length: 35 minutes plus time for questions
Audience: 80+

Type: Poster/Short Film
Length: A1 poster or 5-minute video clip
Audience: 100+
Additional Notes: Posters in A1 format, and the author(s) will need to bring a physical copy with them to the conference. There will also be an opportunity to present your poster during the conference. Short films must be in a standard interoperable digital format, fully cleared for IPR for the purpose of submission and will be available to view during the conference.Date of Offer: You will be contacted by Monday, 2 March 2020 if you are successful.

Expenses: If invited to take part, your place at the conference for the day of your presentation and travel costs will be paid for by CILIP Cymru Wales. In the case of joint presentations, we ask that no more than 2 people deliver each session.For more information, please contact: secretary.wales@cilip.org.uk

Cymraeg


AR GAU

CILIP Cymru Wales Cynhadledd Llyfrgelloedd a Gwybodaeth 2020


Dathlu Cymru yn y Byd


Prifysgol Bangor, 14 a 15 Mai 2020


Y dyddiad cau ar gyfer cyflwyno cynnig yw’r 14eg o Chwefror 2020. Amlinellir pynciau a chanllawiau’r gynhadledd isod. Rydym yn croesawu papurau a chyfranogiad yn y Gymraeg a'r Saesneg, a chan rai sy'n dymuno cyflwyno o bell.


Cynulleidfa: Mae'r gynhadledd draws-sector hon yn denu hyd at 200 o gynrychiolwyr o bob rhan o'r proffesiwn llyfrgelloedd a gwybodaeth yng Nghymru a thu hwnt. Helpwch ni i ddathlu hyder a chyflawniadau Cymru, ein pobl, ein prosiectau a'n gwasanaethau yn y Byd - i gyfarfod, dysgu, dadlau a chael ein hysbrydoli. Mae'r gynhadledd hon yn cynnig dau ddiwrnod llawn o gyflwyniadau allweddol, cyflwyniadau poster/ffilm, gweithdai cyfranogol llai a chyfleoedd rhagorol i ddod i adnabod pobl newydd.


Pynciau: Hoffem glywed gan unigolion, timau, sefydliadau a chyrff sydd â syniad ar gyfer naill ai cyflwyniad, poster/ffilm neu weithdy ar y pynciau canlynol:


• Effaith Cymru a'n pobl y tu hwnt i'n ffiniau;
• Arloesedd a blaengaredd Cymru a’r Cymry - sut rydyn ni'n sefyll allan ac yn gwneud gwahaniaeth;
• Cyfranogiad cymunedol, trydydd sector a rhyngwladol, cydgynhyrchu, amrywiaeth a chydweithrediadau nodedig;
• Eiriolaeth wleidyddol - lleol, traws-sector, cymdeithasol, cenedlaethol a rhyngwladol;
• Rhyngweithio digidol yng nghyd-destun Cymru fyd-eang.

Ceisiadau: Dylech anfon grynodeb byr o’ch syniad mewn ebost at Ysgrifennydd CILIP Cymru Wales secretary.wales@cilip.org.uk a defnyddiwch “2020 Gwahoddiad am bapurau” yn y bar testun. Y dyddiad cau yw’r 14eg o Chwefror 2020, 22:00YH amser y DU. Ni dderbynnir ceisiadau ar ôl y dyddiad hwn.


Canllaw ar gyfer Ceisiadau:

• Ffurf y Cyfranogiad: Cyflwyniad hir neu fyr, poster, ffilm neu weithdy cyfranogol;
• Enw(au) a Chysylltiadau Proffesiynol: Enw'r Cyflwynydd a chysylltiadau;
• Teitl y Gweithgaredd: Teitl cryno i’ch gweithgaredd arfaethedig;
• Crynodeb: uchafswm o 300 gair i amlinellu eich gweithgaredd.

Meini Prawf Dewis:

Bydd CILIP Cymru Wales yn dewis y gweithgareddau llwyddiannus ar sail y meini prawf canlynol:


• Perthnasedd i'r Gwahoddiad am Bapurau a Chyfranogiad yma;
• Lefel gwreiddioldeb ac arloesedd;
• Effaith ar y gymuned llyfrgelloedd a gwybodaeth ehangach.

Fformatau Cyfranogi:


Math: Gweithdy
Hyd: 1 awr gan gynnwys amser ar gyfer cwestiynau
Cynulleidfa: 15 i 35
Nodiadau Ychwanegol: Wrth gyflwyno eich crynodeb, gofynnwn i chi gynnwys crynodeb o'r canlyniadau dysgu a fwriadwyd a chynllun gweithdy yn amlinellu gweithgareddau ac amseriadau adrannau.

Math: Cyflwyniad byr
Hyd: 20 munud gan gynnwys amser ar gyfer cwestiynau
Cynulleidfa: 20 I 40

Math: Cyflwyniad hir
Hyd: 35 munud gan gynnwys amser ar gyfer cwestiynau
Cynulleidfa: 80+

Math: Poster/Ffilm Fer
Hyd: Poster A1 neu glip fideo 5 munud
Cynulleidfa: 100+
Nodiadau Ychwanegol: Posteri ar fformat A1, a bydd angen i'r awdur(on) ddod â chopi caled gyda nhw i'r gynhadledd. Bydd cyfle hefyd i gyflwyno'ch poster yn ystod y gynhadledd. Mae'n rhaid i ffilmiau byr fod ar fformat digidol safonol rhyngweithredol, wedi'u clirio'n llawn ar gyfer IPR at ddibenion cyflwyno ac ar gael i'w gwylio yn ystod y gynhadledd.


Dyddiad y Cynnig: Os ydych yn llwyddiannus byddwn yn cysylltu â chi erbyn dydd Llun, 2 Mawrth 2020.


Treuliau: Os gwahoddir chi i gymryd rhan, bydd eich lle yn y gynhadledd a’ch costau teithio ar ddiwrnod eich cyflwyniad yn cael eu talu gan CILIP Cymru Wales. Yn achos cyflwyniadau ar y cyd, gofynnwn i ddim mwy na 2 berson gyflwyno pob sesiwn.


Am fwy o wybodaeth, cysylltwch ag: secretary.wales@cilip.org.uk


Contact us