Print Page | Contact Us | Sign In | Join now
Libraries Week - A day in the life of Gwynedd Libraries Manager Nia Gruffydd
Group HomeGroup HomeGroup PagesDirectory & Features Join Group
Libraries Week - A day in the life of Gwynedd Libraries Manager Nia Gruffydd

 

For Libraries Week we'll be sharing seven blogposts detailing a day in the life of Librarians in Wales.

These posts are an opportunity to delve into the workloads of Health, University, Public Librarians and information professionals supporting their communities and institutions.

Post One: Nia Gruffydd Rheolwr Llyfrgelloedd Gwynedd/Gwynedd Libraries Manager

(This post is bi-lingual and the English will appear below the Welsh)

Nia Gruffydd ydw i ac ers canol mis Gorffennaf, fi yw Rheolwr Gwasanaethau Llyfrgell yng Ngwynedd.  Cyn hynny roeddwn yn Rheolwr Gwasanaethau Defnyddwyr yn yr un sir, felly mae’r wybodaeth gefndir yna yn ddefnyddiol iawn yn fy rôl newydd. Mae’r swydd Rheolwr Gwasanaethau Llyfrgell yn golygu cyfrifoldeb am reoli holl agweddau'r Gwasanaeth Llyfrgelloedd - o’r llyfrgelloedd statig i’r teithiol - a sicrhau fod llyfrgelloedd yn gallu cyflawni rôl bwysig yn ein cymunedau fel llefydd cymdeithasol sy’n rhoi’r profiadau gorau i’n darllenwyr a’n defnyddwyr o safbwynt mynediad at lyfrau, gwybodaeth a gweithgareddau darllen a dysgu sgiliau newydd.

Y defnyddiwr a’r darllenydd yw canolbwynt popeth rydym yn ei wneud, ac rydym yn darparu llu o weithgareddau amrywiol fel - sesiynau Ewch Ar-Lein, sesiynau stori a chân fel Ji-Babi Bach i fabanod, clybiau hwyl i blant, yn ogystal â sesiynau galw heibio ar bob math o wasanaethau gwybodaeth a lles, yn ychwanegol at ein gwasanaeth benthyg llyfrau a llogi cyfrifiaduron.

Nid wyf yn berson bore, a dweud y lleiaf! Rwy’n ceisio cyrraedd y swyddfa erbyn 9.00, ac yn aml byddaf yno tan 6.00, yn dal i fyny gyda darllen ac ymateb i e-byst rwyf wedi methu cael cyfle i’w hateb yn ystod y dydd. Mae fy swyddfa yng Nghaernarfon, ond dwi wedi bod ar y lôn cryn dipyn yn ystod yr wythnosau diwethaf yn cyfarfod pobl newydd ac yn siarad gyda staff y gwasanaeth.

Un agwedd braf o fy ngwaith yw cydweithio gyda nifer fawr o bobl o bob math o feysydd – Adrannau’r Cyngor wrth gwrs, cydweithwyr ar draws Cymru, cynrychiolwyr o’r Trydydd Sector, a hynny ar feysydd mor amrywiol â gwybodaeth a chynghori, darparu gwasanaethau digidol, gwybodaeth a gweithgarwch ym maes iechyd a llesiant.

Byddai diwrnod arferol yn golygu un cyfarfod ffurfiol a sawl cyfarfod neu sgwrs anffurfiol gyda chydweithwyr, wyneb yn wyneb neu dros y ffôn. Mae codi’r ffôn yn handi iawn os ydi rhywun am ateb cyflym ac uniongyrchol! Dwi’n credu'n gryf mewn pwysigrwydd cyfarfodydd gyda chydweithwyr oherwydd mae’n gyfle i ni gefnogi’n gilydd a rhannu pryderon, tra’n ceisio gweithio tuag at nodau cyffredin. Ac os yw cyfarfod wedi mynd yn dda mae hynny’n gwneud i’r ddwy ochr deimlo bod rhywbeth cadarnhaol wedi deillio ohono – rhywbeth sy’n mynd i esgor ar gydweithio da yn y dyfodol o bosib.

Mae gen i restr hirfaith o bethau i’w gwneud, ond y pethau sy’n mynnu sylw ar y funud yw cyflwyno cais am beiriannau hunanwasanaeth i’n naw llyfrgell dalgylch, sefydlu trefn a rhaglen waith o safbwynt rheolaeth a hyfforddiant staff, a rheoli adleoliad Llyfrgell Y Bala i’w safle newydd ar gampws Ysgol Ddilynol newydd yn y dref. Ond yn ystod diwrnod arferol, mae cymaint o fân bethau yn codi - pethau fel cwyn am ordyfiant coed a llwyni o gwmpas un llyfrgell, anfonebau angen eu talu, delio gydag achosion camfihafio mewn llyfrgell (prin, diolch byth!), cais am wybodaeth o ryw fath er mwyn y monitro ac adrodd yn ôl parhaus, a cheisiadau am ragor o gyfarfodydd….

Dwi wrth fy modd efo fy swydd hyd yma. Dwi’n falch eithriadol o fod yn rhan o dîm a rhoi arweiniad i wasanaeth rwy’n credu’n angerddol yn ei werth. I mi, cael Llyfrgelloedd bywiog, perthnasol sy’n cael eu defnyddio a’u gwerthfawrogi yn ein cymunedau yw’r peth pwysicaf oll.


I’m Nia Gruffydd and since mid-July, I am Library Services Manager for Gwynedd. Previously, I was the User Services Manager for the same authority, so the background information I have is very useful in my new role. The post of Library Services Manager means being responsible for managing all aspects of the Library Service - from static libraries to mobile libraries - and ensuring that libraries play an important role in our communities as social places that give the best experiences for our readers and users in terms of access to books, information, reading activities and the learning of new skills.

The user and reader are the focus of everything we do, and we provide a host of activities such as Get Online sessions, rhyme time for babies, children's fun clubs, as well as drop-in sessions on all types of information and well-being services, in addition to borrowing books and providing public access computers.

I’m not a morning person, to say the least! I try to get to the office by 9.00, and often I’ll stay until 6.00, catching up on reading and responding to e-mails that I’ve had not time to answer during the day. My office is in Caernarfon, but I've been out and about quite a lot in recent weeks meeting new people and talking to service staff.

One lovely aspect of my work is working with many people from all sectors - Council Departments obviously, but also colleagues from across Wales, and representatives from the Third Sector, on issues as diverse as information and advice, provision of digital services, and information and events concerning health and well-being.

A normal day would involve one formal meeting and several informal meetings or conversations with colleagues, either face to face or over the phone. A phone call is recommended if a quick and direct answer is needed! I strongly believe in the importance of joint working with colleagues because it’s an opportunity to support each other and share concerns, whilst working together towards common goals. And if a meeting has gone well, that makes both sides feel that something positive has happened - something that could lead to good collaborative work in the future.

I have a long list of things to do, but the things that demand my time at the moment is tendering for self-service machines for nine area libraries, establishing a work programme for staff management and training, and co-ordinating the relocation of Bala Library to its site on the new school campus in the town. But during a normal day, so many things crop up – such as complaints about overgrown trees and shrubs at one library, invoices that need to be paid, dealing with cases of misbehaviour (rare, thank goodness!), requests for information for monitoring and reporting purposes, and requests for more meetings ....

I love my job so far. I'm really proud of being part of a team and leading a service in which I believe passionately in its value. For me, having lively, relevant Libraries that are used and valued in our communities is the most important thing.

 
Contact us